A Comisión Académica dará validez a que o alumnado teña acreditadas competencias da titulación e o cumprimento de parte dos obxectivos da mesma nos termos definidos no EEES.

O centro responsable establecerá táboas de equivalencia entre estudos cursados noutras universidades e aqueles que lle poderán ser recoñecidos no plan de estudos. Na devandita táboa especificaranse os créditos que se recoñecen e, de ser o caso, as materias, as materias ou os módulos equivalentes. Igualmente estableceranse táboas de equivalencia entre titulacións correspondentes á ordenación de ensinos anteriores ao R.D. 822/2021.

Poderase declarar equivalentes directamente ou mediante convenios, titulacións estranxeiras que dean acceso a titulacións oficiais do SUG ou establecer neses convenios o recoñecemento en parte de estudos estranxeiros. A Comisión Académica dará adecuada difusión a estes convenios.

Ao alumnado comunicaránselle os créditos recoñecidos e as materias ou materias ás que correspondan, no seu caso, así como o número de créditos necesarios e as materias ou materias que lle restan para a obtención do título.

O recoñecemento iniciarase por instancia de parte, salvo o previsto na normativa de aplicación, no centro no que o alumnado vai iniciar ou continuar os estudos que pretende recoñecer créditos, mediante presentación dunha instancia dirixida ao/á director/a do centro.

En canto á transferencia de créditos, todos os créditos obtidos en ensinos oficiais cursados no SUG ou noutra universidade do EEES serán obxecto de incorporación ao expediente do alumno, tras a petición do mesmo á dirección do centro. A solicitude resolverase conforme ao o establecido na normativa vixente da universidade responsable do título.

Ata 7,5 créditos de materias do Máster, incluídos os das Prácticas en Empresa, poderán ser recoñecidos por experiencia laboral e profesional sempre que se exercera polo menos como Enxeñeiro Técnico/Diplomado/Graduado no ámbito da IoT.

Dita experiencia debe ser acreditada adecuadamente mediante a presentación do contrato ou convenio correspondente e dos xustificantes oportunos (e.g., a través de certificacións) que demostren que a experiencia laboral/profesional relaciónase co ámbito da IoT. A Comisión Académica Interuniversitaria verificará a idoneidade dos xustificantes presentados, solicitando cando sexa oportuno a validación da solicitude ao profesorado das materias para as que se solicite a validación da experiencia laboral/profesional.

A Comisión Académica Interuniversitaria realizará o recoñecemento en módulos de 2,5 ECTS. Recoñeceranse 2,5 ECTS por cada seis meses de experiencia profesional, cun máximo acumulable de 7,5 ECTS.