O MET está estruturado en dous cursos (4 cuadrimestres) cunha carga de 30 ECTS por cada cuadrimestre. Todas as materias constan de 5 ECTS, coa salvedade do Traballo Fin de Mestrado (30 ECTS).

A organización e secuenciado dos contidos faise atendendo aos seguintes módulos:

  • Módulo de Xestión Tecnolóxica de Proyectos de Telecomunicación: de carácter obrigatorio, recolle competencias definidas na orden CIN/355/2009 (BOE 9/2/2009).
  • Módulo de Tecnoloxías de Telecomunicación:  de carácter obrigatorio, recolle competencias definidas na orden CIN/355/2009 (BOE 9/2/2009).
  • Módulo de Formación Avanzada, de carácter obrigatorio para cada especialidade.
  • Módulo de Formación Complementaria (de carácter optativo)
  • Traballo Fin de Mestrado 

Primeiro curso académico

A estrutura da titulación neste curso é como podemos observar no cadro de abaixo. Inclúe na súa totalidade o módulo de Xestión Tecnolóxica de Proxectos de Telecomunicación e o Módulo de Tecnoloxías de Telecomunicación, cubrindo así requerimentos de contidos da profesión regulada. 

No Módulo de Tecnoloxías de Telecomunicación cada estudante seleccionará a súa especialidade e será formado acorde a esta decisión.

Módulo de Xestión Tecnolóxica de Proxectos de Telecomunicación

Materia AsignaturaTipo 
Xestión Tecnolóxica de Proxectos A Enxeñería de Telecomunicación na Sociedade da InformaciónOB 
Xestión Tecnolóxica de Proxectos Dirección de Proxectos de TelecomunicaciónOB 

Módulo de Tecnoloxías de Telecomunicación

MateriaAsignaturaCTipo
Fundamentos de Telecomunicación Tratamento de sinal en Comunicacións  OB 
Fundamentos de Telecomunicación Radio OB 
Fundamentos de Telecomunicación Electrónica e  Fotónica para Comunicacións OB 
Fundamentos de Telecomunicación Tecnoloxías de Rede OB 
Fundamentos de Telecomunicación Tecnoloxías de Aplicación OB 
Fundamentos de Telecomunicación Sistemas Electrónicos Dixitais Avanzados  OB 
Fundamentos de Telecomunicación Deseño de Circuítos Electrónicos Analóxicos2OB 
Radiocomunicación I Comunicacións Ópticas OP (OB-ES 1) 
Radiocomunicación I Antenas OP (OB-ES 1) 
Radiocomunicación I Laboratorio de Radio OP (OB-ES 1) 
Telemática I Enxeñería da internet OP (OB-ES 2) 
Telemática I Redes sen fíos e computación  ubicua OP (OB-ES 2) 
Telemática I Enxeñería Web OP (OB-ES 2) 
Electrónica I Circuítos Mixtos Analóxicos e Dixitais OP (OB-ES 3) 
Electrónica I  Codiseño Hardware/Software de Sistemas Encaixados OP (OB-ES 3) 
Electrónica I Deseño e Fabricación de Circuítos Integrados OP (OB-ES 3) 
Procesado de Sinal para Comunicacións I Comunicacións Dixitais AvanzadasOP (OB-ES 4) 
Procesado de Sinal para Comunicacións I Procesado de Sinal en Sistemas AudiovisuaisOP (OB-ES 4) 
Procesado de Sinal para Comunicacións I Comunicacións MultimediaOP (OB-ES 4) 

Segundo curso académico

Neste curso, a estrutura da titulación amósase tamén no cadro. O estudantado proseguirá coa formación avanzada na especialidade escollida e ten a opción de realizar prácticas en empresas e complementalas con materias optativas.

Módulo de Formación avanzada

Materia AsignaturaCTipo
Radiocomunicación II Satélites OP (OB-ES 1) 
Radiocomunicación II Sistemas Radio en Banda Ancha OP (OB-ES 1) 
Radiocomunicación II Comunicacións Móbiles e Inalámbricas OP (OB-ES 1) 
Telemática II Computación Distribuída OP (OB-ES 2) 
Telemática II Análise de Datos OP (OB-ES 2) 
Telemática II Redes Sociais e Económicas OP (OB-ES 2) 
Electrónica II Electrónica de Potencia en Fotovoltaica OP (OB-ES 3) 
Electrónica II  Acondicionadores de Sinal OP (OB-ES 3) 
Electrónica II Implementación e Explotación de Equipos Electrónicos OP (OB-ES 3) 
Procesado Sinal para Comunicacións II Procesado de Sinal en tempo Real OP (OB-ES 4) 
Procesado Sinal para Comunicacións II Sistemas Avanzados de Comunicacións OP (OB-ES 4) 
Procesado Sinal para Comunicacións II Procesado Estatístico de Sinal OP (OB-ES 4) 

Módulo de Formación Complementaria (optativas)

AsignaturaCTipo
Alxebra lineal numérica en Enxeñaría de Telecomunicación  OP 
Optimización Numérica en Telecomunicacións OP 
Modelos Matemáticos e Simulación Numérica OP 
Técnicas  Criptográficas de Protección de Datos OP 
Machine  Learning OP 
Administración de Redes e Sistemas OP 
Tecnoloxías para o Desenvolvemento Web OP 
Desenvolvemento de Aplicacións Móbiles OP 
Network  Information  Theory OP 
Aprendizaxe en Rede e Traballo Colaborativo OP 
Human- Computer  Interaction OP 
Radionavegación  OP 
Redes Ópticas OP 
Radar  OP 
Microwave  and  Millimeter  Wave  Circuit  Design  and  CAD OP 
Seguridade Multimedia OP 
Sensores Intelixentes OP 
Laboratorio de Electrónica Dixital para Comunicacións OP 
Laboratorio de Equipos Electrónicos OP 
Seminario de Telecomunicación OP 
Transdutores  Piezoeléctricos e Aplicacións OP 

Módulo de Formación Complementaria (Empresa)

AsignaturaCTipo
Prácticas en Empresa I OP 
Prácticas en Empresa II OP 
Prácticas en Empresa IIIOP 

Traballo de fin de máster

CTipo
OB