DENOMINACIÓN DO TÍTULO
Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxías da Información Cuántica 

NÚMERO DE CRÉDITOS
60 ECTS

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES
Universidade de Santiago de Compostela (coordinadora), Universidade de Vigo e Universidade da Coruña.

CENTRO/S ONDE SE IMPARTE 
Facultade de Física (USC),
Escola de Enxeñaría de Telecomunicación (UVigo)
Facultade de Informática (UdC).

TÍTULO CONXUNTO
Si

CENTRO RESPONSABLE
Facultade de Física
Rúa de José María Suárez Núñez, s/n
15782 Santiago de Compostela, A Coruña

COORDINADOR DA TITULACIÓN
Manuel Fernández Veiga (UVigo)
teleco.mqist@uvigo.es

OUTROS DATOS

 • Rama de coñecemento:
  Ciencias
 • Código ISCED:
 • Habilita para profesión regulada:
  Non
 • Nivel MECES:
  3
 • Modalidade de ensino:
  Presencial
 • Número de prazas ofertadas:
  24 (8 en cada unha das universidades participantes)
 • Linguas empregadas:
  Castelán, galego, inglés
TIPO DE MATERIACRÉDITOS ECTS
Obrigatorias (OB)15
Optativas (OP)27
Prácticas externas (OB)3
Traballo Fin de Mestrado15
Totais60

O Real Decreto 861/2010 do 2 de xullo –que modifica o Real Decreto 1393/2007 do 29 de outubro– polo que se establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais, recolle que os plans de estudos conducentes á obtención de títulos oficiais serán verificados polo Consello de Universidades, sendo a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) a encargada de avaliar os plans de estudos dos títulos expedidos en Galicia.

Estes plans de estudos recóllense nunha memoria que o Ministerio de Educación pon ao dispor das universidades para a verificación dos títulos e as súas posibles modificacións. Esa memoria coñécese como memoria de verificación porque pertence ao programa Verificación da ACSUG.

No Rexistro Xeral de Universidades, Centros e Títulos (RUCT) pode consultarse a evolución da titulación con detalle. Algúns fitos importantes son:

 • Alta inicial no RUCT: DD/MM/2023

Podes consultar a Memoria de Verificación de MQIST actualmente vixente (dende o curso 2023-2024) facendo clic no botón