Os grupos de investigación son estruturas básicas de desenvolvemento da actividade investigadora. Son o resultado da agrupación libre e voluntaria de persoas investigadoras que levan adiante –por razón de coincidencia de obxectivos, infraestruturas e recursos compartidos– dun xeito coordinado e habitual tarefas de investigación nun número reducido de líñas comúns, afines ou complementarias.

Os grupos teñen compromiso de estabilidade, consolidación, traballo conxunto e capacidade financeira sostible. Colaboración que pode frutificar nun mellor tratamento e nun maior rendemento de traballos de carácter científico ou técnico.

Actualmente na Escola de Enxeñaría de Telcomunicación existen uns vinte grupos de investigación que traballan en ámbitos e áreas diversas:

Área das Tecnoloxías de Telecomunicación

Sector de Comunicacións e sistemas

 • Radar e teledetección
 • Comunicacións satélite e radio
 • Sistemas aeroespaciais e de defensa
 • Fotónica e comunicacións ópticas
 • Redes de datos

Sector de Servizos dixitais

 • Saúde dixital
 • Educación dixital
 • Servizos electrónicos intelixentes
 • Tecnoloxías multimedia
 • Xestión de datos (redes de datos)
 • Solucións para Internet das Cousas (IoT)
 • Análisis de sinais biomédicas

Sector de Ciberseguridade

 • Seguridade multimedia
 • Privacidade
 • Criptografía e comunicacións cuánticas

Área de Tecnoloxía electrónica

 • Electrónica de potencia
 • Energías renovables
 • Sensores electroacústicos
 • Sistemas de control industrial
 • Almacenamiento energético basado en ultracondensadores

Área de Matemática aplicada

 • Ecuacións diferenciais e simluación numérica
 • Simulación e control
 • Aprendizaxe máquina e solucións federadas

Área de Novos materiais

 • Biomateriais e biomedicina
 • Semiconductores e proc de superficies
 • Materiais ópticos quirais