Primeiro cuadrimestre

Segundo cuadrimestre

Primeiro cuadrimestre

Segundo cuadrimestre

Primeiro cuadrimestre

Materias comúns

Especialidade Sistemas de Telecomunicación (ST)

Especialidade Sistemas Electrónicos (SE)

Especialidade Son e Imaxe (SI)

Especialidade Telemática (TEL)

Segundo cuadrimestre

Especialidade Sistemas de Telecomunicación (ST)

Especialidade Sistemas Electrónicos (SE)

Especialidade Son e Imaxe (SI)

Especialidade Telemática (TEL)

Este cuadrimestre optativo facilita a mobilidade. Os e as estudantes deben cursar 30 ECTS elixindo entre as materias optativas impartidas na EET dentro de cada unha das especialidades ou cursando materias relacionadas coa titulación noutras universidades tanto nacionais como internacionais a través dos programas de mobilidade. Tamén poden realizar ata 12 ECTs en prácticas en empresas.

Máis información acerca das prácticas en empresa:

Máis información acerca da movilidade

Primeiro cuadrimestre

Especialidade Sistemas de Telecomunicación (ST)

Especialidade Sistemas Electrónicos (SE)

Especialidade Son e Imaxe (SI)

Especialidade Externa

Especialidade Telemática (TEL)

Segundo cuadrimestre