Nos seus inicios, Internet permitiu a comunicación global entre persoas (correo electrónico, Web, foros, redes sociais etc.)/ etc.). Pero os avances en tecnoloxías de comunicación inalámbrica como o 5G, a miniaturización de dispositivos e a redución de custos de sensores, actuadores e compoñentes electrónicos facilitaron a conexión de obxectos cotiáns a Internet, dando lugar ao termo da internet das Cousas (Internet of Things – IoT), que representa unha extensión natural e revolucionaria da conectividade, ampliando o alcance da internet máis aló das persoas cara ao mundo físico que nos rodea.

Os dispositivos IoT recompilan datos da contorna mediante distintos tipos de sensores (temperatura, humidade, movemento, cámaras, micrófonos etc.), que son enviados mediante diversas tecnoloxías de comunicación, tipicamente inalámbricas, cara a unha plataforma de almacenamento e procesamento que habitualmente se acha na nube. Aquí empréganse técnicas de análise de big data e aprendizaxe automática para extraer información útil dos datos e actuar de forma intelixente para monitorizar, controlar e configurar os dispositivos conectados.

Esta transformación deu lugar a aplicacións innovadoras en diversos campos, como a domótica, a saúde, a industria, a automoción e as cidades intelixentes, mellorando a calidade de vida e a eficiencia operativa. Resulta indubidable que a IoT é unha das áreas tecnolóxicas de maior crecemento na actualidade e, segundo diversas proxeccións, o número de dispositivos IoT interconectados multiplicarase exponencialmente nos próximos anos, creando unha gran demanda de profesionais capacitados neste campo.

Así, no estudo “Galicia 2030: Perfís profesionais de futuro e novas titulacións e especialidades universitarias”, realizado pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia en colaboración con FEUGA, destácase que todos os sectores consultados, entre os cales se achan sectores estratéxicos de Galicia como a automoción, enerxía, o sector naval, a saúde ou o sector téxtil, consideran prioritaria a Internet das Cousas e apostan por un incremento da demanda dun perfil profesional de experto en IoT.

O Máster Universitario na internet das Cousas, proposto de forma conxunta polas 3 universidades públicas galegas, e considerado estratéxico pola Xunta de Galicia, ofrece un nivel de especialización no ámbito IoT que non existe actualmente no Sistema Universitario de Galicia (SUG).

O máster ten 60 ECTS divididos de forma modular en catro bimestres, con tres especialidades (IIoT, Sociedade 5.0 e Vehículo conectado).

Por que estudar a titulación?

Á demanda crecente da tecnoloxía IoT e de expertos nela, súmanse outras características sumamente importantes que fan que a formación ofrecida neste Máster resulte enormemente atractiva:

 • Interdisciplinariedade A IoT é unha disciplina tecnolóxica que combina coñecementos de redes de computadores, programación, electrónica, análise de datos, intelixencia artificial e ciberseguridade, entre outros. Isto permite aos alumnos adquirir unha formación integral e versátil, aplicable en múltiples sectores.
 • Innovación e Emprendemento: A IoT é un campo en constante innovación. Estudar un máster nesta área brinda a oportunidade de estar á vangarda dos avances tecnolóxicos e, potencialmente, de desenvolver proxectos e solucións innovadoras. Ademais, é un ámbito fértil para o emprendemento tecnolóxico, dado o amplo abanico de aplicacións e a constante necesidade de novas solucións.
 • Impacto Social e Económico: A IoT ten o potencial de transformar diversas industrias, polo que os profesionais en IoT teñen a oportunidade de traballar en proxectos sumamente interesantes polo potencial impacto positivo que poden ter na sociedade e na calidade de vida das persoas.

En resumo, estudar este máster en IoT non só prepara aos alumnos para unha das áreas máis dinámicas e prometedoras da tecnoloxía moderna, senón que tamén lles brinda a oportunidade de ser axentes de cambio nun mundo cada vez máis interconectado e dependente da tecnoloxía.

Obxectivos formativos do título

O Máster en IoT ofrece ao alumnado os coñecementos necesarios para deseñar, configurar, integrar e manter sistemas de interconexión dixital de obxectos e persoas que actúen de maneira autónoma e intelixente, xerando información útil para a toma de decisións. O programa profunda en ámbitos como os sistemas embebidos e os dispositivos IoT, as arquitecturas IoT, as tecnoloxías de comunicación inalámbrica, os protocolos de rede, a ciberseguridade, a computación na nube (cloud computing), o procesado e análise de datos masivos, a programación e a intelixencia artificial.

Para abordar as problemáticas e solucións específicas dos principais dominios de aplicación, onde IoT postúlase como a tecnoloxía habilitadora máis importante, definíronse tres especialidades:

 • IoT Industrial (IIoT): Nesta especialidade abórdanse aspectos como as Fábricas Intelixentes (Smart Factories), a Industria 4.0 ou Green IoT.
 • Sociedade 5.0: Nesta especialidade profúndase en diversos dominios de aplicación da denominada Sociedade 5.0, tales como o uso de sistemas IoT para a saúde (Smart Health), para cidades intelixentes (Smart Cities), e para edificios e fogares intelixentes.
 • Vehículo conectado: Nesta especialidade trátanse todos os aspectos relacionados co uso de sistemas IoT para vehículos conectados. En concreto, trátase a aplicación dos fundamentos de IoT ao coche conectado, aos Vehículos Aéreos Non-Tripulados (UAVs, Unmanned Aerial Vehicles) e a sistemas de transporte intelixente (ITS, Intelligent Transport Systems).

O perfil recomendado para cursar o máster é o de titulado ou titulada de grao ou máster de temática directamente relacionada coas TIC ou a Electrónica, preferentemente Enxeñaría de Telecomunicación, Enxeñaría Informática e Enxeñaría Industrial. A titulación facilita a incorporación tanto de egresados/as recentes como de profesionais do sector con experiencia que desexen focalizar a súa carreira profesional no ámbito de IoT. Neste último caso, facilítase a matrícula a tempo parcial para permitir compatibilizar os estudos do máster coa vida laboral.

Os egresados do Máster en IoT estarán capacitados para o deseño, configuración, integración e adaptación de sistemas IoT aplicables a múltiples campos, ao ser a IoT de aplicación transversal en innumerables ámbitos.

De forma máis concreta, os egresados desta titulación poderán desempeñar o seu traballo como:

 • Desarrolladores de sistemas, servizos e aplicacións baseados en IoT
 • Expertos en domótica
 • Xestores de proxectos de tecnoloxías de última xeración
 • Desarrolladores de estratexias IoT
 • Consultores IoT
 • Analistas de datos especializados en IoT
 • Expertos en ciberseguridade para IoT
 • Investigadores en IoT
 • Arquitectos de solucións IoT

Ademais, as tres especialidades propostas permitirán gañar profundidade nunha das tres áreas fundamentais para a sociedade moderna actual, formando a expertos en:

 • Sociedade 5.0: Expertos na aplicación das tecnoloxías IoT a ámbitos como a saúde, as cidades intelixentes ou os edificios e fogares intelixentes.
 • IIoT: Desarrolladores expertos nas tecnoloxías IoT para a Industria 4.0/5.0, incluíndo a integración de sistemas IIoT, o desenvolvemento de xemelgos dixitais para plantas industriais ou a creación de sistemas IoT energéticamente eficientes.
 • Vehículo conectado: Expertos en tecnoloxías IoT aplicables a vehículos conectados, a sistemas de transporte intelixentes ou a sistemas aéreos non tripulados.