Resultados de aprendizaxe obrigatorios

 • Coñecementos:
  • Identificar os distintos tipos de servizos e modelos de despregamento de sistemas de cloud computing para IoT.
  • Recoñecer as características das novas arquitecturas (e.g., descentralizadas, distribuídas) IoT.
  • Identificar os conceptos básicos de ciberseguridade para IoT.
  • Determinar os dispositivos sensores e actuadores necesarios para aplicacións IoT.
  • Recoñecer a estrutura de sistemas IoT encaixados.
  • Recoñecer o funcionamento dos distintos protocolos IoT de rede e aplicación.
  • Identificar as características dos distintos tipos de redes e das tecnoloxías de rede para IoT.
  • Identificar os diferentes tipos de innovación e emprendemento, e a súa aplicación a proxectos empresariais baseados en IoT.
  • Coñecer e comprender os aspectos básicos de protección intelectual e industrial.
  • Coñecer e comprender as nocións básicas do Procesamento de Transaccións en Liña (OLTP) e do Procesamento Analítico en Liña (OLAP).
  • Coñecer e comprender os conceptos fundamentais sobre aprendizaxe automática para IoT.
  • Adquirir coñecementos avanzados e demostrar, nun contexto de investigación científica e tecnolóxica ou altamente especializado, unha comprensión detallada e fundamentada dos aspectos teóricos e prácticos e da metodoloxía de traballo nun ou máis campos de estudo.
 • Habilidades
  • Seleccionar a plataforma IoT na nube máis adecuada para cada escenario.
  • Seleccionar a arquitectura e o sistema distribuído ou descentralizado máis adecuado para cada escenario IoT.
  • Analizar os riscos de ciberseguridade dun sistema IoT.
  • Desenvolver sistemas IoT de baixo consumo.
  • Desenvolver sistemas encaixados para aplicacións IoT.
  • Xestionar o almacenamento e distribución de datos espaciais e temporais.
  • Seleccionar topoloxías de rede e protocolos de encamiñamento e aplicación adecuados para escenarios IoT.
  • Planificar escenarios de conectividade para redes IoT.
  • Establecer fontes de financiamento para un plan de negocio innovador baseado en desenvolvementos sobre tecnoloxías de IoT.
  • Xestionar datos de carácter espacial e series de datos con marcas temporais.
  • Implementar algoritmos de aprendizaxe máquina supervisado/non supervisado con redes neuronais clásicas e profundas.
  • Aplicar os coñecementos adquiridos e resolver problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos e multidisciplinares, sendo capaces de integrar coñecementos.
  • Comunicar (de forma oral e escrita) as conclusións- e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan- a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
  • Predicir e controlar a evolución de situacións complexas mediante o desenvolvemento de novas e innovadoras metodoloxías de traballo adaptadas ao ámbito científico/investigador, tecnolóxico ou profesional concreto, en xeral multidisciplinar, no que se desenvolva a súa actividade.
 • Competencias
  • Deseñar dispositivos IoT seleccionando os sensores/actuadores máis adecuados para cada uso.
  • Desenvolver a arquitectura necesaria para garantir a interoperabilidade dos dispositivos.
  • Construír redes e definir protocolos que permitan a comunicación entre dispositivos IoT.
  • Avaliar o funcionamento de sistemas electrónicos embebidos IoT.
  • Determinar mecanismos para a recollida de datos en tempo real.
  • Integrar tecnoloxías como o Aprendizaxe Máquina, o tratamento de datos masivos, as Tecnoloxías de Rexistro Distribuído (DLT), a computación no bordo, entre outras, para o desenvolvemento de sistemas IoT máis intelixentes e eficientes.
  • Garantir a seguridade da información xerada por dispositivos IoT.
  • Desenvolver un plan de negocio para un proxecto empresarial baseado en IoT.
  • Deseñar bases de datos para o almacenamento e xestión de grandes cantidades de datos IoT.
  • Adquirir experiencia no deseño, implementación, despregamento e mantemento de sistemas IoT dentro unha contorna real de traballo.
  • Desenvolver a autonomía suficiente para participar en proxectos de investigación e colaboracións científicas ou tecnolóxicas dentro o seu ámbito temático, en contextos interdisciplinares e, no seu caso, cunha alta compoñente de transferencia do coñecemento.
  • Integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación de coñecementos e xuízos.
  • Asumir a responsabilidade do propio desenvolvemento profesional e da especialización nun ou máis campos de estudo, de forma continuada, autodirigida e autónoma.
 • Coñecer e comprender os fundamentos básicos sobre as tecnoloxías IoT de comunicación, rastrexabilidade e wearables para saúde auto-cuantificada, participativa e intelixente
 • Coñecer e comprender os fundamentos básicos de sensórica e automatización para cidades intelixentes.
 • Identificar as tendencias tecnolóxicas para a xestión e construción de cidades intelixentes.
 • Coñecer e comprender os conceptos básicos de domótica e inmótica incluíndo sensorización, arquitecturas e servizos.
 • Coñecer e comprender os principais modelos enerxéticos e o concepto de rede eléctrica intelixente (smart grid) desde o punto de vista dos edificios e fogares intelixentes.
 • Identificar as principais arquitecturas Big Data para IoT para aplicacións da Sociedade 5.0 e os seus mecanismos de procesado de datos, así como as principais técnicas estatísticas e de almacenamento/xestión.
 • Coñecer e comprender o funcionamento básico das cámaras de vídeo e detectores de movemento no ámbito das aplicacións para a Sociedade 5.0.
 • Coñecer e comprender os conceptos e sistemas relacionados co despregamento de redes no ámbito das aplicacións para a Sociedade 5.0.
 • Programar e despregar wearables IoT para saúde.
 • Aplicar técnicas estatísticas a conxuntos de datos IoT a gran escala e para aplicacións da Sociedade 5.0.
 • Aplicar técnicas de análises de vídeo para aplicacións da Sociedade 5.0.
 • Deseñar e despregar redes de dispositivos IoT no ámbito das Cidades e Edificios Intelixentes.
 • Implementar algoritmos de análises e procesado de vídeo para aplicacións da Sociedade 5.0.
 • Deseñar e usar sistemas IoT para a localización de activos en contornas sanitarias.
 • Deseñar e despregar sistemas de procesado de datos IoT a gran escala para aplicacións da Sociedade 5.0.
 • Coñecer e comprender as principais arquitecturas Big Data para IIoT e os seus mecanismos de procesado de datos, así como as principais técnicas estatísticas e de almacenamento/xestión.
 • Coñecer e comprender os conceptos esenciais sobre Green IoT e as principais estratexias de optimización enerxética.
 • Coñecer e comprender as diferentes arquitecturas existentes para o despregamento, monitorización e xestión de sistemas continuos robóticos.
 • Coñecer e comprender o funcionamento básico das cámaras de vídeo e detectores de movemento no ámbito IIoT, así como as aplicacións da análise de vídeo no devandito ámbito.
 • Coñecer e comprender os conceptos básicos sobre integración de sistemas IIoT.
 • Coñecer e comprender os fundamentos do preprocesado de datos para plantas industriais.
 • Aplicar técnicas estatísticas a conxuntos de datos IIoT a gran escala.
 • Programar Single-Board Computers (SBCs) para o despregamento e xestión de nodos de sensores e actuadores IIoT.
 • Integrar datos de telemetría en plataformas comerciais IIoT.
 • Implementar protocolos específicos para o control industrial de sistemas robóticos.
 • Empregar técnicas para realizar a limpeza e preprocesado de datos IIoT para algoritmos de aprendizaxe máquina.
 • Aplicar técnicas para seguir obxectos en ámbitos IIoT a través de análises de imaxes.
 • Deseñar e despregar sistemas de procesado de datos IIoT a gran escala.
 • Deseñar, despregar e optimizar sistemas Green IoT.
 • Analizar e interpretar os fluxos de datos IIoT nunha empresa industrial.
 • Deseñar un xemelgo industrial robótico.
 • Deseñar e implementar algoritmos de análise e procesado de vídeo para contornas IIoT.
 • Coñecer e comprender as principais arquitecturas Big Data para aplicacións de vehículo conectado e os seus mecanismos de procesado de datos, así como as principais técnicas estatísticas e de almacenamento/xestión.
 • Coñecer e comprender os fundamentos básicos dos Sistemas de Transporte Intelixente.
 • Coñecer e comprender os conceptos esenciais e as tecnoloxías habilitadoras no ámbito dos UAVs para IoT.
 • Coñecer e comprender a arquitectura do vehículo conectado e autónomo e os seus elementos principais.
 • Coñecer e comprender o funcionamento básico das cámaras de vídeo e detectores de movemento no ámbito de vehículo conectado, así como as aplicacións da análise de vídeo no devandito ámbito.
 • Coñecer e comprender os conceptos básicos relacionados co despregamento de redes no ámbito do vehículo conectado.
 • Aplicar técnicas estatísticas a datos a gran escala en aplicacións IoT do vehículo conectado.
 • Aplicar técnicas de análises de imaxe no ámbito do vehículo conectado.
 • Deseñar e despregar redes de dispositivos no ámbito do coche conectado.
 • ● Implementar algoritmos de análises e procesado de vídeo no ámbito do vehículo conectado.
 • ● Deseñar e despregar sistemas de procesado de datos IoT a gran escala para aplicacións do vehículo conectado.
 • ● Deseñar e despregar sistemas IoT para ITS.
 • ● Despregar e utilizar sistemas IoT para UAVs.
 • ● Deseñar e despregar servizos para o vehículo conectado.