Se es estudante da Escola de Enxeñería de Telecomunicación podes cursar un ou varios cuadrimestres noutra universidade. A Escola participa nos programas ERASMUS+ de mobilidade dentro do EEES, noutros programas de mobilidade con países de fóra do EEES e no programa SICUE de mobilidade nacional.