O SGD persigue consolidar unha cultura de calidade no ámbito universitario; a súa consideración como un factor determinante para conseguir a satisfacción das expectativas formativas das súas egresadas e egresados; e o seu recoñecemento nos ámbitos académicos, profesionais e sociais en que se integran, conforman a base da política de calidade deste centro.

Para conseguir isto, temos o compromiso de empregar todos os recursos humanos e materiais dispoñibles dentro do cumprimento da normativa vixente e en coherencia cos criterios e coas directrices establecidos. Polo que, partindo do anterior, establécense unhas liñas que constitúen a nosa política de calidade e uns obxectivos fixados polo SGIC.

Liñas da política de calidade

 • Manter unha oferta formativa ligada ás necesidades e expectativas da sociedade para consolidar altos niveis de calidade nas súas titulacións, sen renunciar aos fundamentos académicos da universidade baseados no desenvolvemento do coñecemento, do espírito crítico, da capacidade de análise e de reflexión.
 • Alcanzar o recoñecemento no ámbito nacional e internacional da calidade docente a través da consecución das metas asociadas a indicadores académicos con especial relevancia os que se relacionan coa satisfacción dos grupos de interese.
 • Facilitar a extensión da cultura da calidade e a formación continua en materia de calidade do persoal docente e investigador, persoal de administración e servizos e do alumnado, fomentando a eficacia e a continuidade dos sistemas e dos procesos a ela vinculados.
 • Asegurar a implantación, desenvolvemento e seguimento tanto do sistema de garantía interna de calidade (SGIC) como de todos os procesos vinculados coa calidade que afectan o centro e as súas titulacións.
 • Asegurar unha docencia, investigación, xestión e transferencia de coñecemento con perspectiva de xénero para remover os obstáculos que impiden unha igualdade real entre as mulleres e os homes.
 • Acadar un compromiso permanente de mellora continua como norma de conduta, e propoñer e levar a cabo as accións necesarias para o mantemento e a mellora da calidade.

Lista de obxectivos de calidade

 • Adaptar o perfil de ingreso do estudantado ao perfil requirido.
 • Captar un volume de estudantado axustado á oferta de prazas.
 • Difundir a oferta formativa.
 • Mellorar a planificación e desenvolvemento da titulación.
 • Mellorar os resultados académicos das titulacións.
 • Xestionar de forma efectiva os programas formativos.
 • Mellorar a cualificación do PDI e do PAS.
 • Mellorar a satisfacción dos grupos de interese.
 • Certificación da implantación do sistema de calidade do centro.

Os indicadores e metas especifícanse no Anexo 4 do Manual de Calidade.