O programa de doutoramento en Métodos Matemáticos e Simulación Numérica en Enxeñería e Ciencias Aplicadas (MMSNICA) é un programa conxunto da tres Universidades do SUG, destinado a formar especialistas no modelado e o tratamento numérico de problemas en enxeñería e outras ciencias.

Na actualidade, coa rápida evolución da enxeñería e as ciencias aplicadas, ponse de manifesto a necesidade de formar especialistas no modelado e a simulación numérica de procesos que proveñen do ámbito industrial ou empresarial, de maneira que, neses ámbitos, impúlsase desde a Universidade a transferencia de coñecemento e a incorporación de doutores aos departamentos de I+D+i, cunha formación encamiñada a optimizar procesos, diminuír custos, mellorar a calidade dos produtos, deseñar novas tecnoloxías, aumentar a seguridade, diminuír a contaminación ambiental, etc. O programa de doutoramento MMSNICA pretender cubrir esas necesidades.

O principal obxectivo do programa é fomentar a investigación no ámbito da Matemática Aplicada, cunha vertente maioritaria cara á resolución de problemas de interese relacionados con Enxeñaría, Finanzas, Ciencias da Saúde, Medio Ambiente, e en xeral coas Ciencias Aplicadas, susceptibles de ser formulados matematicamente e que permitan a colaboración co mundo empresarial e industrial, fomentando a transferencia de coñecemento matemático.