A titulación conta con máis dun 50% de formación práctica, entre laboratorio e traballos en equipo. Á parte da formación tecnolóxica, trabállase a xestión proxectos e outras competencias transversais. A configuración temporal do plan de estudos facilita a mobilidade nacional e internacional no último curso ou a realización de prácticas en empresas.

As materias distribúense en catro cursos académicos, coas seguintes liñas xerais:

 • As materias (todas elas menos dúas) configúranse cunha duración de 6  ECTS, agrupadas en materias e módulos. 
 • Cada cuadrimestre, a excepción do último (segundo cuadrimetre do cuarto curso académico), consta de 5 materias. 
 • O módulo de Formación Básica (FB), de 10 materias (60  ECTS), proporciona ao alumno as competencias básicas expresadas na Orde CIN/352/2009, e desenvólvese practicamente completo no primeiro curso académico, quedando dúas materias no primeiro cuadrimestre do segundo curso. 
 • O módulo de formación obrigatoria ou módulo de Telecomunicación (TE), de 12 materias (72 ECTS), desenvólvese maioritariamente no segundo curso, con dúas materias no primeiro curso e dúas materias no terceiro curso. Neste módulo o/a estudante adquire as competencias denominadas comúns de Telecomunicación na Orde CIN/352/2009, reforzadas por dúas materias obrigatorias adicionais. 
 • A maior parte do terceiro curso dedícase aos módulos de Perfil Tecnolóxico ou especialidades. O/a estudante debe optar por un dos catro módulos propostos. Cada un deles consta de 8 materias (48 ECTS) e desenvolve unha das tecnoloxías asociadas á profesión de Enxeñaría Técnica de Telecomunicación: Telemática (TEL), Sistemas Electrónicos (SE), Sistemas de Telecomunicación (ST), e Son e Imaxe (SI).
 • Ao finalizar o terceiro curso o/a estudante alcanza todas as competencias que habilitan para a profesión dunha das ramas de Enxeñería Técnica de Telecomunicación, fóra das contidas no Traballo Fin de Grao (TFG). Isto facilita enormemente a mobilidade no último curso da titulación. 
 • O primeiro cuadrimestre do cuarto curso dedícase integramente a cursar materias  optativas. Este cuadrimestre optativo facilita a mobilidade dos estudantes. En total, o estudante debe cursar 30 ECTSs en total en optatividade entre unha oferta que consiste en:
  • As materias optativas ofertadas dentro da propia mención. 
  • O conxunto formado polas materias de terceiro curso das mencións que non cursou. 
  • As prácticas en empresas, que teñen tamén a consideración de  optativas e que poden supoñer a convalidación de 6 ou 12 ECTS. 
  • Recoñecemento de créditos: a Universidade de Vigo recoñece ata 12 ECTS por idiomas aprendidos durante a etapa universitaria ou por distintos labores sociais, deportivos ou culturais. 
  • Mobilidade: Os créditos cursados noutras Universidades como resultado da mobilidade serán recoñecidos por optativos segundo decida a Comisión Académica e incorporados ao expediente do/a estudante. Para iso, incorpóranse cinco materias de 6 ECTS cada unha, chamadas Movilidad I a V. 
 • Finalmente, o último cuadrimestre da titulación consta dous módulos: Proxectos en Enxeñería (18  ECTS) e o módulo do Traballo Fin de Grao (12  ECTS). 

Mención en Sistemas de Telecomunicacións

(48 ECTS)

Mención en Sistemas Electrónicos

(48 ECTS)

Mención en Telemática

(48 ECTS)

Mención en
Son e Imaxe

(48 ECTS)

Optatividade de Sistemas de Telecomunicacións

(30 ECTS)

Optatividade de Sistemas Electrónicos

(30 ECTS)

Optatividade de Telemática

(30 ECTS)

Optatividade de
Son e Imaxe

(30 ECTS)

Esta distribución de  ECTS obrigatorios, obrigatorios de mención/tecnoloxía, e  optativos, vese reflectida no seguinte cadro, en termos de materias e temporalidade.

Curso 1º

CUADRIMESTRE 1CUADRIMESTRE 2
Matemáticas: Cálculo IMatemáticas: Cálculo II
Matemáticas: Álxebra LinealMatemáticas: Probabilidade Estatística
Física: Fundamentos de Mecánica e TermodinámicaInformática: Arquitectura de Ordenadores
Empresa: Fundamentos de EmpresaFísica: Análise de Circuitos Lineais
Programación IProgramación II

Curso 2º

CUADRIMESTRE 1CUADRIMESTRE 2
Física: Fundamentos de ElectrónicaTecnoloxía Electrónica
Física: Campos e ondasTransmisión electromagnética
Electrónica DixitalTécnicas de Transmisión e Recepción de Sinais
Comunicación de Datos Fundamentos de Son e Imaxe
Procesado Dixital de Sinais Redes de computadores

Curso 3º

CUADRIMESTRE 1CUADRIMESTRE 2
Servizos de Internet Tecnoloxía IV
Circuitos Electrónicos ProgramablesTecnoloxía V
Tecnoloxía ITecnoloxía VI
Tecnoloxía IITecnoloxía VII
Tecnoloxía IIITecnoloxía VIII

Curso 4º

CUADRIMESTRE 1CUADRIMESTRE 2
Optativa IXestión e Dirección Tecnolóxica
Optativa IILaboratorio de Proxectos
Optativa III
Optativa IV: Prácticas en empresasTraballo Fin de Grao
Optativa V: Prácticas en empresas