DENOMINACIÓN DO TÍTULO
Máster Universitario en Ciberseguridade pola Universidade de A Coruña e a Universidade de Vigo 

NÚMERO DE CRÉDITOS
90 ECTS

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES
Universidade de Vigo (coordinadora) e Universidade da Coruña

CENTRO/S ONDE SE IMPARTE 
Escola de Enxeñaría de Telecomunicación (UVigo) e
Facultade de Informática (UdC).

TÍTULO CONXUNTO
Si

CENTRO RESPONSABLE
Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Rúa Maxwell S/N
Campus Lagoas-Marcosende
36310 – Vigo (Pontevedra)

teleco.asuntosxerais@uvigo.es
Tfno. 986 812100
http://www.teleco.uvigo.es/

COORDINADORA DA TITULACIÓN
Ana Fernández Vilas
teleco.munics@uvigo.gal

OUTROS DATOS

 • Rama de coñecemento:
  Enxeñería e Arquitectura
 • Código ISCED:
  480 (Informática)
  520 (Enxeñería e profesións afíns)
 • Habilita para profesión regulada:
  Non
 • Nivel MECES:
  3
 • Modalidade de ensino:
  Presencial
 • Número de prazas ofertadas:
  40 (20 en cada unha das universidades participantes)
 • Linguas empregadas:
  Castelán, galego, inglés
TIPO DE MATERIACRÉDITOS ECTS
Obrigatorias (OB)63
Optativas (OP)6
Prácticas externas9
Traballo Fin de Mestrado12
Totais90

O Real Decreto 861/2010 do 2 de xullo –que modifica o Real Decreto 1393/2007 do 29 de outubro– polo que se establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais, recolle que os plans de estudos conducentes á obtención de títulos oficiais serán verificados polo Consello de Universidades, sendo a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) a encargada de avaliar os plans de estudos dos títulos expedidos en Galicia.

Estes plans de estudos recóllense nunha memoria que o Ministerio de Educación pon ao dispor das universidades para a verificación dos títulos e as súas posibles modificacións. Esa memoria coñécese como memoria de verificación porque pertence ao programa Verificación da ACSUG.

No Rexistro Xeral de Universidades, Centros e Títulos (RUCT) pode consultarse a evolución da titulación con detalle. Algúns fitos importantes son:

  Podes consultar a Memoria de Verificación de MUniCS actualmente vixente (dende o curso 2023-2024) facendo clic no botón