DENOMINACIÓN DO TÍTULO
Máster Universitario en Ciberseguridade pola Universidade de A Coruña e a Universidade de Vigo 

NÚMERO DE CRÉDITOS
90 ECTS

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES
Universidade de Vigo (coordinadora) e Universidade da Coruña

CENTRO/S ONDE SE IMPARTE 
Escola de Enxeñaría de Telecomunicación (UVigo) e
Facultade de Informática (UdC).

TÍTULO CONXUNTO
Si

CENTRO RESPONSABLE
Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Rúa Maxwell S/N
Campus Lagoas-Marcosende
36310 – Vigo (Pontevedra)

teleco.asuntosxerais@uvigo.es
Tfno. 986 812100
http://www.teleco.uvigo.es/

COORDINADORA DA TITULACIÓN
Ana Fernández Vilas
camc@uvigo.gal

OUTROS DATOS

 • Rama de coñecemento:
  Enxeñería e Arquitectura
 • Código ISCED:
  480 (Informática)
  520 (Enxeñería e profesións afíns)
 • Habilita para profesión regulada:
  Non
 • Nivel MECES:
  3
 • Modalidade de ensino:
  Presencial
 • Número de prazas ofertadas:
  40 (20 en cada unha das universidades participantes)
 • Linguas empregadas:
  Castelán, galego, inglés
Universidade de VigoTempo completoTempo parcial
ECTS matrícula mínimaECTS matrícula máximaECTS matrícula mínimaECTS matrícula máxima
1er curso48601847
Resto cursos48781847
Universidade de A CoruñaTempo completoTempo parcial
ECTS matrícula mínimaECTS matrícula máximaECTS matrícula mínimaECTS matrícula máxima
1er curso60602448
Resto cursos48782448
TIPO DE MATERIACRÉDITOS ECTS
Obrigatorias (OB)51
Optativas (OP)9
Prácticas externas15
Traballo Fin de Mestrado15
Totais90

O Real Decreto 861/2010 do 2 de xullo –que modifica o Real Decreto 1393/2007 do 29 de outubro– polo que se establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais, recolle que os plans de estudos conducentes á obtención de títulos oficiais serán verificados polo Consello de Universidades, sendo a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) a encargada de avaliar os plans de estudos dos títulos expedidos en Galicia.

Estes plans de estudos recóllense nunha memoria que o Ministerio de Educación pon ao dispor das universidades para a verificación dos títulos e as súas posibles modificacións. Esa memoria coñécese como memoria de verificación porque pertence ao programa Verificación da ACSUG.

No Rexistro Xeral de Universidades, Centros e Títulos (RUCT) pode consultarse a evolución da titulación con detalle. Algúns fitos importantes son:

 • Alta inicial no RUCT: 05/10/2018

Podes consultar a Memoria de Verificación de MUniCS actualmente vixente (dende o curso 2018/19) facendo clic no botón