A Escola de Enxeñaría de Telecomunicación, seguindo as recomendacións das institucións competentes, establece unhas medidas de prevención e control que garanten a seguridade da comunidade do centro. Son de aplicación a todo o persoal traballador así como ao estudantado da Escola.

Medidas de protección (abril 2022)

 • Mantense a obrigatoriedade do uso da máscara nos ascensores.
 • Mantense a obrigatoriedade do uso da máscara no caso de traballadoras ou traballadores da Escola en postos de atención ó público, no momento da atención (conserxería, etc).
 • Mantense a obrigatoriedade de apertura das ventás (nas aulas, laboratorios e corredores) e a porta das clases e laboratorios como mínimo 10 minutos cada hora, para garantir a ventilación dos espazos.
 • Recoméndase especialmente o uso de máscara, nos seguintes casos:
  • Laboratorios e talleres
  • Biblioteca e salas de lectura.
  • Auditorios (Salón de Actos, Sala de Grados, Salas de Xuntas) con ocupación elevada no momento do seu uso, cando polo seu aforo sexa difícil gardar a distancia interpersoal de seguridade de 1’5 m
 • Recoméndase o uso de máscara durante a permanencia no resto de espazos interiores compartidos da Escola, así como no caso de persoas vulnerables.
 • Capacidade dos laboratorios (prácticas docentes):
  Permítese a ocupación do 100% da capacidade habitual sempre e cando as persoas asistentes estean todas elas sentadas. De non ser así, recoméndase o uso da máscara facial FFP2.
 • Capacidade de aulas e bibliotecas:
  Permítese a ocupación do 100% da súa capacidade habitual no caso de postos sentados

Máis información e contactos

En caso de síntomas COVID chamar a conserxería da EET.
986 812 100