A Escola de Enxeñaría de Telecomunicación, seguindo as recomendacións das institucións competentes, establece unhas medidas de prevención e control que garanten a seguridade da comunidade do centro. Son de aplicación a todo o persoal traballador así como ao estudantado da Escola.

Medidas de protección

Acordo do Consello de Goberno de 07/09/2022

Á vista da evolución positiva na situación epidemiolóxica e de que a docencia retornou practicamente á súa total normalidade, para o inicio do curso académico 2022/2023 mantéñense, entre os acordos adoptados no comité COVID-19 da universidade de Vigo e publicados por RESOLUCIÓN REITORAL, DO 21 DE ABRIL DE 2022, somentes os que se sinalan de seguido, que estarán vixentes ata o final do presente curso académico 2022-23, de non modificarse por unha nova normativa de aplicación que substituíra :

  • Seguirá sendo obrigatorio o uso de máscara buconasal en espazos interiores da Universidade de Vigo, nos seguintes casos:
    • Medios de transporte compartidos.
    • Dependencias de uso sanitario como as do Servizo de Vixilancia da Saúde (enfermaría).
    • Nos casos de persoas con resultado positivo confirmado ou con síntomas compatibles con COVID-19 que acudan a dependencias da universidade; neste caso usarase a FFP2.
  • Por outra banda, continuarase coas medidas habituais de ventilación (criterio xeral de alo menos 10 minutos cada hora), así como as medidas hixiénicas de lavado de mans e de protección ao tusir ou esbirrar.
  • Finalmente, seguiranse a repartir máscaras buconasais para o persoal que o solicite, a través das conserxerías dos centros.

Máis información e contactos

En caso de síntomas COVID chamar a conserxería da EET.
986 812 100