Comisión de calidade

A Comisión de Calidade é un órgano colexiado que supervisa e promove os diferentes sistemas e procesos vinculados á calidade (SGIC, seguimento das titulacións, procesos de avaliación…), a análise de resultados e indicadores e os plans de mellora consecuentes.

Competencias

As súas funcións son:

 • Debater e validar se procede a proposta da política e os obxectivos de calidade..
 • Debater e validar se procede a proposta do manual de calidade e os procedementos do SGIC do centro.
 • Realizar o seguimento dos distintos programas ligados á mellora da calidade no centro e titulacións adscritas, así como propoñer as melloras pertinentes.
 • Colaborar coa implantación, desenvolvemento e seguimento do SGIC.
 • Debater, propoñer e realizar o seguimento das accións de mellora de calidade, co fin de potenciar continuamente a calidade da docencia en todos os medios e procesos que nela inflúen, mediante unha colaboración constante cos departamentos e outros órganos colexiados que teñan responsabilidades neste ámbito.
 • Participar activamente en todos os procesos académicos relativos á oferta formativa do centro (novas titulacións, modificación, suspensión ou extinción das existentes), elaborando un informe valorativo se o consideran oportuno ou é procedente de acordo coa normativa vixente.
 • Intercambiar, debater e propoñer a participación do centro en plans institucionais, nacionais e internacionais en materia de calidade.

Composición

A composición da Comisión de Calidade deberá ter unha composición equilibrada entre mulleres e homes e estará integrada, polo menos, polos seguintes membros:

 • Director/a do centro, que a preside.
 • Coordinador/a de calidade.
 • Coordinador/a ou persoa en quen delegue de cada unha das titulacións de grao do centro.
 • Coordinador/a ou persoa en quen delegue de cada unha das titulacións de mestrado do centro.
 • Enlace de igualdade.
 • Unha persoa representante do profesorado.
 • Un/unha representante do estudantado.
 • Un/unha representante do estudantado egresado.
 • Administrador/a do centro ou persoa en quen delegue.
 • Un/unha representante da sociedade.

Membros da CGC

Actas e outra documentación