Benvida

[english version]

 

[+ infoEste enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.]

 

 

O Equipo Directivo da EET quere darvos a benvida á Escola, unha comunidade aberta e accesible á educación tecnolóxica, á investigación científica e a valorización do coñecemento. A Escola é un punto de acceso atractivo e animado no Sur de Galicia que serve de punto de conexión a estudantes, investigadores, emprendedores e empresas de alta tecnoloxía.

Entra no mundo do futuro e participa no desenrolo de novas tecnoloxías e aplicación que brindan solucións tecnolóxicas nos principais desafíos sociais. A Escola é onde o futuro das TIC comeza.

 

Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

O Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías de Telecomunicación ten como obxectivo formar profesionais coas competencias legais necesarias para o desenrolo da profesión regulada de Enxeñaría Técnica de Telecomunicación.

Está verificado pola ANECA axustándose a Orde Ministerial CIN/352/2009. A titulación conta tamén coa acreditación EUR-ACE®, considerada como a máis prestixiosa que pode obter un título de enxeñaría concedido en Europa.

A modo de resumo:

  • Ten unha duración de 4 anos
  • Consta de 240 créditos ECTS, dos que 12 son de Traballo Fin de Grao e 30 de materias optativas.
  • Ten 4 mencións (especialidades) impartidas en terceiro e cuarto curso.
  • O primeiro semestre de cuarto curso é optativo, facilitando a mobilidade Erasmus.
  • As prácticas en empresa acadan un alto grado de participación entre os estudantes e colaboración coas empresas galegas de tecnoloxía mais importantes.
  • Dotado de avanzados laboratorios experimentais, acceso a Internet por WiFi e o material necesario para as prácticas.

Ademais do grao de Enxeñaría de Telecomunicaión, que oferta 130 prazas para novos estudantes con estudos en castelán/galego e 20 prazas para o grupo en inglés, a Escola imparte catro mestrados: Enxeñaría de Telecomunicación, Ciberseguridade (en colaboración coa Universidade de A Coruña), Matemáticas Industriais (con varias facultades) e o mestrado en Visión por Computador (coas Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Porto).

 

¿Qué especialidade podo elixir?

A estrutura do grao ofrece catro posibles perfís profesionais, as chamadas mencións ou especialidades:

- SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN - sistemas de comunicación de radio, cable e fibra óptica (telefonía móbil, satélite,…).

- TELEMÁTICA - redes e servizos de datos (infraestruturas e servizos de Internet, aplicacións, ...).

- SISTEMAS ELECTRÓNICOS - electrónica para comunicacións dixitais, sensores, automoción e instrumentación.

- SON E IMAXE - equipos acústicos, de imaxe e multimedia.

Dame un motivo para estudar Telecomunicacións

- O 96% dos titulados na Escola de Enxeñaría de Telecomunicacións de Vigo traballa.

- Levamos máis de 25 anos formando expertos profesionais en telecomunicacións ofrecendo un título eminentemente práctico.

- Nos seus dous primeiros cursos aprenderás os principios das telecomunicacións para especializarte nos dous seguintes: elixes a mención cando xa sabes máis sobre os seus contidos.

- A escola é pioneira na implementación dun Plan de Mentoring, con estudantes que actúan como mentores que guían e apoian a cada alumno ao longo do curso, e un Curso Cero, para axudar no comezo

- Os técnicos de formación profesional superior poden validar as materias. Poden validar ata 12 ECTS polo seu traballo anterior e experiencia profesional relacionada coa titulación.

- Os acordos ERASMUS permiten estudar noutras universidades europeas.

- O proxecto de fin de grao demostraralle que, aplicando as habilidades que adquiriras durante o teu grao, podes realizar un proyecto de ingeniería completo.

 


Saídas profesionais


    - Comunicacións móbiles 5G (e anteriores)

    - Deseño de redes e sistemas de telecomunicacións

    - Novos servizos telemáticos: Internet, aplicacións web.

    - Servizos e aplicacións móbiles.

    - Novos dispositivos e sistemas de radiocomunicación.

     - Aplicacións espaciais e satélites.

    - Multimedia, televisión.

    - Procesado do sinal.

    - Realidade virtual e realidade aumentada

    - Internet das cousas, cidades intelixentes

    - Deseño de sistemas electrónicos e intelixentes.

    - Ciberseguridade

    - Big data

    - Electrónica e electrónica naval

    - Bioenxeñaría.

    - Enxeñería audiovisual, acústica.

    - Apoio tecnolóxico en administracións e organismos dependentes: aeroportos, radiodifusión e TV, etc.

    - Desenvolvemento e xestión de aplicacións e equipamentos para banca, seguridade, defensa ou transporte.

 

VEÑAS DO BACHARELATO OU DUN CICLO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL, O GRAO DE ENXEÑERÍA DE TECNOLOXÍAS DE TELECOMUNICACIÓN É A MELLOR OPCIÓN SE QUERES TER UN PAPEL PROTAGONISTA NO DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMACION NESTE MUNDO EN CONSTANTE CAMBIO E EVOLUCIÓN

 

MEDIA (Vídeos / Trípticos)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

WELCOME

The Telecommunication Engineering School would like to welcome you to our premises, an open and accessible community for technology education, scientific research and the valorisation of knowledge. The School is an attractive and lively access point in the South of Galicia that serves as a connection point for students, researchers, entrepreneurs and high-tech companies.

We foster the world of the future and participate in the development of new technologies and applications that provide technological solutions in the main social challenges. The School is where the future of ICT begins.

Welcome event, preparation course (curso 0) and Matlab workshop

Practical information of the academic year.

 

Bachelor in Telecommunication Technology Engineering

The Bachelor in Telecommunication Technologies Engineering aims to train professionals with the neccesary skills for the development of the national regulated profession of Telecommunication Engineering.

This Bachelor Degree has veen verified by ANECA in accordance with Ministerial Order CIN / 352/2009. The degree also has the EUR-ACE® accreditation, considered the most prestigious that can obtained by an engineering degree awarded in Europe.

As a summary of our Bachelor degree:

- It lasts 4 years

- It consists of 240 ECTS credits, of which 12 are for Final Degree Project and 30 for optional subjects.

- It has 4 mentions (specialties) taught in third and fourth year.

- The first semester of the fourth year is optional, facilitating Erasmus mobility.

- Internships in companies achieve a high degree of participation among students and collaboration with the most important Galician technology companies.

- Equipped with advanced experimental laboratories, WiFi Internet access and the necessary material for the practices.

In addition to the Bachelor in Telecommunication Technologies Engineering, which offers 130 positions for groups taught in Spanish / Galician and 20 positions for a group in English, the School offers four master's degrees: Telecommunications Engineering, Cybersecurity (in collaboration with the University of A Coruña) , Industrial Mathematics (with several faculties) and the master's degree in Computer Vision (with the Universities of Santiago de Compostela, A Coruña and Porto).

What specialty can I choose?

The structure of the degree offers four possible professional profiles, the so-called mentions or specialties:

- TELECOMMUNICATION SYSTEMS - radio, cable and fiber optic communication systems (mobile telephony, satellite,…).

- TELEMATICS - data networks and services (Internet infrastructures and services, applications, ...).

- ELECTRONIC SYSTEMS - electronics for digital communications, sensors, automotive and instrumentation.

- SOUND AND IMAGE - acoustic, image and multimedia equipment.

 

Why should I study Telecommunication Technologies Engineering?

- 96% employment rate of graduates at the School of Telecommunications Engineering in Vigo.

- We have been training professional telecommunications experts for over 25 years offering an eminently practical degree.

- In its first two courses you will learn the principles of telecommunications to specialize in the next two: you can choose the mention when you already know more about its contents.

- The school is a pioneer in the implementation of a Mentoring Plan, with students acting as mentors who guide and support each student throughout the course, and a Zero Course, to help them in the beginning

- Higher vocational training technicians can be enrolled in the Bachelor Degree. They can validate up to 12 ECTS for their previous work and professional experience related to the degree.

- ERASMUS agreements allow you to study at other European universities.

Career opportunities

    - 5G (and earlier) mobile communications

    - Design of telecommunication networks and systems

    - New telematic services: Internet, web applications.

    - Services and mobile applications.

    - New radio communication devices and systems.

    - Multimedia, television.

    - Space and satellite applications.

    - Signal processing.

    - Virtual reality and augmented reality

    - Internet of things, smart cities

    - Design of electronic and intelligent systems.

    - Cybersecurity

    - Big data

    - Automotive and naval electronics

    - Bioengineering.

    - Audiovisual, acoustic engineering.

    - Technological support in administrations and public institutions: airports, broadcasting and TV, etc.

    - Development and management of applications and equipment for banking, security, defense or transport.

 

COMING FROM A HIGH SCHOOL OR A HIGHER CYCLE OF VOCATIONAL TRAINING, THE BACHELOR IN TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES ENGINEERING IS THE BEST OPTION IF YOU WANT TO HAVE A MAIN ROLE IN THE DESIGN AND DEVELOPMENT OF INFORMATION SOCIETY IN THIS WORLD IN CONSTANT CHANGE AND EVOLUTION

TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES: THE FUTURE CAN´T BE BRIGHTER

 Presentation video

MEDIA (Videos / Leaflets)